Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pivmecillinam

Klassificering: 2

Preparat: Penomax, Penomax®, Selexid®

ATC kod: J01CA08

Substanser: pivmecillinam, pivmecillinamhydroklorid

Bedömning

Pivmecillinam kan utan risk för fosterskada användas under graviditeten. Tidigare har det befarats att tillförsel i slutet av graviditeten kan ge upphov till pivalinsyrautlöst karnitinbrist hos det nyfödda barnet. Numera anses dock pivmecillinam kunna ges i en kort kur även i sen graviditet utan risk för det väntade barnet.

Bakgrund

Det finns i litteraturen inga säkra belägg för att penicilliner skulle kunna verka fosterskadande [1-3]. Analysen försvåras av att antibiotika ibland ges i samband med virusinfektioner som i sig kan utgöra en svag teratogen risk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 8 267 barn vars mödrar uppgivit användning av bredspektrumpenicilliner i tidig graviditet. Frekvensen missbildningar är normal: 168 av barnen hade någon missbildningsdiagnos (2,0%) mot 171 förväntade (2,1%). Ingen typ av missbildningar var signifikant överrepresenterad, men det kan notera att 29 barn (20-21 förväntade) hade hypospadi, och sex barn (3 förväntade) hade någon reduktionsmissbildning av extremiteterna. Antalet barn med hjärtfel (43) mot var däremot något lägre än förväntat (58 förväntade).  

Andelen barn som var födda för tidigt, eller lågviktiga var också normal.

Specifikt om pivmecillinam

Pivmecillinam är en prodrug till mecillinam. Vid hydrolysen avspjälkas pivalinsyra, som konjugeras och utsöndras med karnitin och som därför kan leda till en karnitinsänkning hos patienten. Den kliniska betydelsen av detta är i regel liten och pivmecillinam i kort kur (5-7 dagar) anses inte innebära någon risk för symptomgivande karnitinbrist hos det nyfödda barnet [4].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 4643 barn vars mödrar rapporterat användning av mecillinam eller pivmecillinam i tidig graviditet. Bland dessa hade 105 (2,3%) en missbildningsdiagnos, mot 84-85 förväntade. Missbildningsfrekvensen får alltså anses vara helt normal. Det fanns 27 barn som hade hjärtfel (33 förväntade), fyra barn hade läppgomspalt (6-7 förväntade), fyra hade polydaktyli och tre syndaktyli, ett hade kraniostenos och ett barn hade gastroschisis. Vidare hade 19 barn hypospadi mot 11-12 förväntade, vilket var ett klart förhöjt antal. Tillsvidare får detta fynd anses vara slumpbetingat. I övrigt var det ingen typ av missbildning som var överrepresenterad.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen bredspektrumpenicilliner är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för mecillinam och pivmecillinam var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-04-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Czeizel AE, Rockenbauer M, Sorensen HT, Olsen J. A population-based case-control teratologic study of ampicillin treatment during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2001;185:140-7. PubMed
  2. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
  3. United Kingdom Teratology Information Services (UKTIS). Penicillin antibiotics in pregnancy. 2017. Tillgänglig från: www.toxbase.com. Hämtad 2018-04-27. UKTIS
  4. Antibiotikabehandling under graviditet. Information från Läkemedelsverket. 2006;17(3):12-15. Antibiotikabehandling under graviditet. Information från Läkemedelsverket

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter