Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pixantron

Klassificering: 3

Preparat: Pixuvri

ATC kod: L01DB11

Substanser: pixantron, pixantrondimaleat

Bedömning

Användning av pixantron i tidig graviditet kan vara förenad med en ökad risk för fosterskada. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Pixantron är ett cytostatikum, besläktat med antracyklinerna. Ingen erfarenhet av pixantronbehandling under graviditet finns. Djurstudier har visat embryotoxiska effekter, även teratogena, men det är oklart vilken betydelse fynden har för människa. Pixantron kan eventuellt också vara mutagent och skulle kunna orsaka kromosomskador. Det är i så fall en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Risken är troligen liten men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett.

Uppdaterat: 2017-10-07

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter