Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Podofyllotoxinderivat

Klassificering: 3

Preparat: Reumacon

ATC kod: M01C

Substanser: podofyllotoxinderivat

Bedömning

Podofyllotoxinderivat liksom övriga mitoshämmare kan tänkas ha en fosterskadande effekt och bör inte ges under tidig graviditet. Om exponering skett torde dock risken för en fosterskada vara måttlig, men remittering till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning kan vara aktuell. Om exponering skett före eller kring konception kan det finnas skäl att föreslå vidare fosterdiagnostik.

Bakgrund

I preparatet Reumacon ingår två podofyllotoxinderivat med immunosuppressiva effekter och med användningsområde reumatoid artrit. Det finns inga studier över användning av podofyllotoxinderivat under tidig graviditet. En viss risk kan tänkas med tanke på att substanserna har en mitoshämmande effekt. Storleken av denna risk kan inte bedömas, men paralleller med andra mitoshämmare antyder att den inte är extremt hög.

Om mannen behandlats vid tidpunkten för spermatogenes (ungefär 3 månader före konception) eller kvinnan behandlats före eller kring konception bör en risk kunna finnas för kromosomavvikelse hos fostret.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ingen uppgift om exponering av systemisk exponering för podofyllotoxinderivat.

Uppdaterat: 2017-10-03

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter