Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Polymyxin B – systemiskt

Klassificering: 2

Preparat: Polymyxin B, POLYMYXIN B, Polymyxin B for Injection USP, Polymyxin B Sulfate

ATC kod: J01XB02

Substanser: polymyxin B, polymyxin B sulfat

Bedömning

Parenteralt bör polymyxin B användas under graviditet endast på stark indikation och då likvärdigt alternativ saknas. Om exponering skett i tidig graviditet finns dock av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Polymyxin B finns för parenteral tillförsel på indikationen djup infektion med mulitiresistenta gramnegativa bakterier. Toxiciteten är relativt hög för att vara ett antibiotikum. På grund av dess ringa användning är underlaget för att bedöma risken för fosterskador mycket begränsat men talar mot en teratogen effekt av substansen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Polymyxin B används även vid lokalbehandling, som ögon- örondroppar. Vid lokal användning, se detta dokument.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.