Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Polystyrensulfonat

Klassificering: 2

Preparat: Resonium, Resonium-Calcium, Sorbisterit

ATC kod: V03AE01

Substanser: kalciumpolystyrensulfonat, natriumpolystyrensulfonat

Bedömning

Om möjligt skall användning av polystyrensulfonat under graviditet undvikas, då erfarenhet saknas av sådan behandling. Det är dock osannolikt att preparatet skulle kunna orsaka fosterskador då det verkar lokalt i magtarmkanalen.

Bakgrund

Polystyrensulfonat är en peroralt tillförd anjonbytare som används för att binda kalium i magtarmkanalen vid hyperkalemi. Substansen utövar sin effekt lokalt och absorberas inte systemiskt [1]. Ingen erfarenhet av behandling under graviditet har återfunnits i litteraturen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med denna exponering – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-12-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Läkemedelsverket. SmPC: Resonium 2015-04-02. Tillgänglig från: https://goo.gl/2fA9hj

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh, Ulrika Nörby, Patrik Dreher Sköld

- för Region Stockholm.

Fasstexter