Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Primakin

Klassificering: 2

Preparat: Primaquine, Primaquine Durbin, Primaquine phosphate, Primaquine Sanofi

ATC kod: P01BA03

Substanser: primakin, primakindifosfat

Bedömning

Primakin kan som terapi vid malaria användas under graviditet, även om erfarenheten av substansen under graviditet är ringa. Malaria under graviditet är så pass allvarligt att rädsla för fosterskadande effekt av läkemedlet inte får hindra en adekvat behandling. Risk för hemolys föreligger dock hos kvinnor och foster med 6-GPD-brist och primakin bör då undvikas. Om det skulle finnas en riskökning för fosterskador är den eventuella individuella riskökningen inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan har använt primakin under tidig graviditet.

Bakgrund

Primakin används terapeutiskt vid malaria. Inget är känt om missbildningsframkallande effekter av primakin, som använts länge. Studier saknas dock. Malaria under graviditet är emellertid ett så allvarligt tillstånd att man måste bortse från osäkerheten kring primakins ofarlighet, om substansen anses vara det bästa behandlingsalternativet.

Hos foster och nyfödda barn med brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas (G-6PD) har hemolytisk anemi beskrivits vid exponering för primakin. Preparatatet bör undvikas till de patienterna.

Inför beslut om malariaprofylax eller behandling av malaria, bör infektionsspecialist konsulteras då resistensmönstret ändras kontinuerligt.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för primakin.

Uppdaterat: 2016-09-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.