Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Proguanil

Klassificering: 2

Preparat: Atovakvon/Proguanil Glenmark, Horisto, Malarone, Malarone®, Malarone® Junior, Malastad, Paludrine

ATC kod: P01BB01, P01BB51

Substanser: proguanil, proguanilhydroklorid

Bedömning

Proguanil kan användas under graviditeten för malariaprofylax eller behandling av malaria, även om erfarenheten är begränsad. När det gäller kombinationen proguanil och atovakvon, kan behandling av malaria genomföras under graviditeten medan profylax bör undvikas. Det är bättre att avstå från vistelse i riskområde eller på annat sätt skydda sig mot smitta. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan har använt kombinationen under tidig graviditet.

Bakgrund

Hittills publicerade studier har inte visat någon ökad risk för missbildningar eller annan negativ fosterpåverkan av proguanil men antalet exponeringar är få [1-3]. Läkemedlet är en folsyrahämmare, vilket teoretiskt skulle kunna ha negativa effekter på fosterutvecklingen, men detta har inte påvisats, vare sig hos människa eller i djurstudier. Det är viktigt att behandla malaria och rädsla för fosterskador får inte äventyra adekvat terapi. Profylaktisk behandling med kombinationen proguanil och atovakvon bör dock undvikas.

Inför beslut om malariaprofylax eller behandling av malaria, bör infektionsspecialist konsulteras då resistensmönstret ändras kontinuerligt.

Data ur födelseregistret

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 116 barn vars mödrar angivit användning av proguanil i tidig graviditet. Fyra barn hade någon missbildning (2-3 förväntade). Ett barn hade ventrikelseptumdefekt och ett ett medfött hjärtblock, ett barn hade polydaktyli, och ett hade pes equinovarus.

Vidare finns det i födelseregistret 123 barn vars mödrar uppgivit kombinationen proguanil och atovakvon. Två barn hade en missbildningsdiagnos (2-3 förväntade). Ett barn hade en fotfelställning, och ett barn hade ett ospecificerat hjärtfel.

Uppdaterat: 2016-09-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Phillips-Howard PA, Steffen R, Kerr L, Vanhauwere R, Schildknecht J, Fuchs E et al. Safety of mefloquine and other antimalarial agents in first trimester of pregnancy. J Travel Med 1998;5:121-6. PubMed
  2. McGready R, Ashley EA, Moo E, Cho T, Barends M, Hutagalung R et al. A randomized comparison of artesunate-atovaquone-proguanil versus quinine in treatment for uncomplicated falciparum malaria during pregnancy. J Infect Dis. 2005;192:846-53. PubMed
  3. Pasternak B, Hviid A. Atovaquone-proguanil use in early pregnancy and the risk of birth defects. Arch Intern Med. 2011;171:259-60. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.