Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prukaloprid

Klassificering: 2

Preparat: Resolor®

ATC kod: A06AX05

Substanser: prukaloprid, prukalopridsuccinat

Bedömning

Erfarenheten av prukaloprid under graviditet är begränsad och sådan användning bör därför undvikas. Om kvinnan har använt prukaloprid i tidig graviditet, är dock en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Prukaloprid är en selektiv 5-HT4-agonist som strukturellt liknar serotonin. Användningsområdet är behandling av kronisk förstoppning hos kvinnor där laxativ inte ger tillfredsställande lindring. Erfarenheten av användning under graviditet är liten. I djurförsök har ingen negativ påverkan setts i normala doser. Tillverkaren uppger att missfall har förekommit bland kvinnor som deltagit i kliniska studier av prukaloprid. Det är dock oklart om det finns ett samband med medicineringen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns det tre barn vars mödrar uppgivit att de använt prukaloprid under tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-02-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter