Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Raltegravir

Klassificering: 2

Preparat: ISENTRESS

ATC kod: J05AX08

Substanser: raltegravir, raltegravirkalium

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Raltegravir kan ges till gravida om preparatet bedöms vara lämplig behandling.

Bakgrund

Indikationen för raltegravir är HIV 1-infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för smittöverföring från mor till barn. Raltegravir hämmar HIV-integras, det enzym som krävs för integreringen av HIV-DNA i värdgenomet och därigenom virusreplikering. Raltegravir är indicerat för kombinationsbehandling av HIV-1 till patienter med virusreplikering trots pågående behandling. Studier av substansens effektivitet och risker hos gravida pågår och ett särskilt register har upprättats i syfte att följa patienter och foster i samband med oavsiktligt intag.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett barn vars moder använt raltegravir under tidig graviditet. Barnet hade ingen missbildning.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter