Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Regadenoson

Klassificering: 2

Preparat: Rapiscan

ATC kod: C01EB21

Substanser: regadenoson

Bedömning

Regadenoson bör inte användas under graviditet, då erfarenhet saknas. En eventuell farmakologisk effekt är kortvarig och inga hållpunkter för teratogenicitet finns. Om exponering skett i tidig graviditet finns inte skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Regadenoson är en adenosinreceptoragonist som används för att vidga koronarkärlen vid
myokardperfusionsscintigrafi. Övergång till fostret är trolig och påverkan på fosterhjärtat kan tänkas ske. Erfarenhet av behandling till gravida saknas, men god erfarenhet finns för adenosin som kan användas under graviditet. I djurförsök med regadenoson sågs viss embryotoxicitet men inga teratogena effekter. Fyndens betydelse för människa är oklar.

Uppdaterat: 2013-10-18

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter