Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ribavirin

Klassificering: 3

Preparat: Copegus, Copegus®, Moderiba, Rebetol, Virazole., Virazole®

ATC kod: J05AB04, J05AP01

Substanser: ribavirin

Bedömning

Ribavirin bör inte ges under första trimestern eller månaderna före en planerad graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Om endera partnern har behandlats med ribavirin före konceptionen är riskökningen i det enskilda fallet förmodligen inte så stor att det finns anledning till oro. Det kan dock utgöra en indikation för vidare fosterdiagnostik.

Bakgrund

Kunskaper om human användning av ribavirin under graviditet är begränsade. Då uttalade djurteratogena effekter har setts, är det rimligt att anta att fosterskadande effekter kan uppstå också hos människa. Det finns alltså alla skäl att undvika exponering för ribavirin under tidig graviditet.

Djurstudier har också visat att ribavirin kan orsaka spermieförändringar men det är oklart vilken betydelse detta skulle ha vid en eventuell befruktning. Ribavirin har även varit gentoxiskt i laboratorieförsök. Det sistnämnda skulle i så fall innebära en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). 

Både fertila kvinnor och män som behandlas med ribavirin ska använda en säker preventivmetod under och ett antal månader efter behandlingen, enligt rekommendationerna i Fass.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett barn vars moder angivit användning av ribavirin i tidig graviditet. Barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-10-03

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Rezvani M, Koren G. Pregnancy outcome after exposure to injectable ribavirin during embryogenesis. Reprod Toxicol 2006;21:113-5. PubMed
  2. Ferm VH, Willhite C, Kilham L. Teratogenic effects of ribavirin on hamster and rat embryos. Teratology 1978;17:93-101. PubMed

Författare: Karin Källén, Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.