Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rifabutin

Klassificering: 2

Preparat: Ansatipin®

ATC kod: J04AB04

Substanser: rifabutin

Bedömning

Det är viktigt att tuberkulos behandlas adekvat under graviditet, enligt gällande rekommendationer. Data saknas för rifabutin, men substansen är nära besläktad med rifampicin. För rifampicin har ingen ökad risk för fosterskada har påvisats hos människa efter behandling i tillgängliga studier. Om preparatet ges mot slutet av graviditeten bör modern och det nyfödda barnet supplementeras med K-vitamin.

Bakgrund

Obetydlig erfarenhet finns av användning av rifabutin under graviditet. Substansens släktskap med rifampicin gör dock att dess eventuella fosterskadande effekter är aktuell. I djurförsök har rifampicin givet under organogenesen visats kunna ge upphov till skelettmissbildningar. Frågan om rifampicins eventuella fosterskadande effekt hos människa har länge diskuterats utan att klarhet nåtts [1-4]. Bidragande orsaker till detta är att studierna är av äldre karaktär och moderna epidemiologiska studier saknas. Andra bidragande orsaker till osäkerheten är även att antituberkulös terapi i regel bygger på flera samtidigt givna läkemedel samt moderns underliggande sjukdom. De studier som finns tyder på dock inte på att rifampicin ökar risken för fosterskada hos människa.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 40 barn vars mödrar uppgivit användning av rifampicin i tidig graviditet. Två av barnen hade en missbildningsdiagnos (0-1 förväntat). Ett barn hade pes equinovarus, och ett barn hade multipla missbildningar med bl. a njurhypoplasi, analatresi, och obestämbart kön.

Vid användning av rifampicin under senare delen av graviditeten har blödningar hänförbara till hypoprotrombinemi rapporterats hos nyfödda liksom hos mödrarna. Då det inte kan uteslutas att denna risk även finns vid användning av rifabutin, bör K-vitamin tillföras modern och det nyfödda barnet om användning skett under de sista graviditetsveckorna [5].

Uppdaterat: 2018-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Steen JS, Stainton-Ellis DM. Rifampicin in pregnancy. Lancet 1977;2:604-5. PubMed
  2. Scheinhorn DJ, Angelillo VA. Antituberculous therapy in pregnancy. Risks to the fetus. West J Med 1977;127:195-8. PubMed
  3. Snider DE, Layde PM, Johnson MW et al. Treatment of tuberculosis during pregnancy. Am Rev Respir Dis 1980;122:65-79. PubMed
  4. Antituberculous drugs in pregnancy. Lancet 1980;2:1285-6. PubMed
  5. United Kingdom Teratology Information Services (UKTIS). Rifampicin in pregnancy. 2016. Tillgänglig från: www.toxbase.com. Hämtad 2018-07-23. UKTIS

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter