Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rilpivirin

Klassificering: 2

Preparat: EDURANT, Eviplera, Juluca, Odefsey

ATC kod: J05AG05, J05AR08, J05AR19, J05AR21

Substanser: rilpivirin, rilpivirinhydroklorid

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Om behandlingen betraktas som nödvändig och verkningsfull bör graviditet inte förhindra användning av rilpivirin. Plasmakoncentrationen sjunker dock kraftigt i slutet av graviditeten, vilket innebär risk för nedsatt effekt av behandlingen.

Bakgrund

Indikationen för rilpivirin är HIV 1-infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för smittöverföring från kvinnan till barnet. Rilpivirin ska alltid ges i kombination med andra antivirala läkemedel. Djurstudier har inte visat några negativa effekter på fosterutvecklingen. Under graviditeten ökar dock nedbrytningen av rilpivirin vilket innebär en risk för nedsatt effekt av behandlingen.

I litteraturen har inga data över användning av rilpivirin under graviditet återfunnits. Det finns inte heller några exponeringar för rilpivirin registrereade i det svenska Medicinska födelseregistret.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Referensgruppen för antiviral terapi (RAV). Profylax och behandling av HIV-infektion vid graviditet, 2017. www.sls.se/rav/. Hämtat 2017-11-28.

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter