Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rivaroxaban

Klassificering: 2

Preparat: Xarelto, Xarelto®

ATC kod: B01AF01

Substanser: rivaroxaban

Bedömning

Erfarenhet av användning av rivaroxaban under graviditet saknas till stor del. En eventuell fosterskadande effekt kan inte säkert bedömas men substansen har visat negativa effekter på fosterutvecklingen i djurförsök. Behandling skall ske med återhållsamhet och endast på strikt indikation av specialist med förtrogenhet av sådan användning. Speciellt motiverar risken för blödningskomplikationer försiktighet i slutet av graviditeten. Om exponering skett i tidig graviditet är den eventuella riskökningen förmodligen inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro. En riktad ultraljudsundersökning kan dock vara motiverad.

Bakgrund

Rivaroxaban är en selektiv faktor Xa-hämmare vilket bryter den inre och yttre vägen för blodkoagulationskaskaden med hämning av både bildning av trombin och bildandet av tromber [1].

Erfarenhet av behandling under graviditet saknas till stor del [2]. Djurstudier har visat reproduktionstoxicitet relaterad till t.ex. blödningskomplikationer. Både embryofetal toxicitet och en ökad förekomst av missbildningar har setts i djurförsöken [1]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-07-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. EMA. Xarelto. CHMP Assessment report. 2008. http://goo.gl/oiUJtw
  2. Hoeltzenbein M, Beck E, Meixner K, Schaefer C, Kreutz R. Pregnancy outcome after exposure to the novel oral anticoagulant rivaroxaban in women at suspected risk for thromboembolic events: a case series from the German Embryotox Pharmacovigilance Centre. Clin Res Cardiol. 2016;105:117-26. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter