Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Roflumilast

Klassificering: 2

Preparat: Daxas

ATC kod: R03DX07

Substanser: roflumilast

Bedömning

Behandling med roflumilast bör undvikas under tidig graviditet då erfarenhet av sådan användning saknas. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Roflumilast är ett antiinflammatoriskt läkemedel som verkar genom att hämma fosfodiesteras 4 (PDE4). Preparatet används för att behandla svår kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inga data över användning av roflumilast har återfunnits i litteraturen. I djurstudier har i höga doser vissa embryotoxiska effekter setts, t.ex. ökad andel dödfödda ungar, men ingen förhöjning av missbildningsfrekvensen. Det är oklart vilken relevans fynden har hos människa.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2019-10-14

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter