Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rolapitant

Klassificering: 2

Preparat: Varuby

ATC kod: A04AD14

Substanser: rolapitant, rolapitanthydrokloridmonohydrat

Bedömning

Användning av rolapitant under graviditet bör undvikas annat än i samband med cytostatikaterapi, då det största problemet ur synvinkel fosterskada utgörs av cytostatikabehandlingen. Djurstudier tyder inte på negativ fosterpåverkan av rolapitant. Om kvinnan har använt rolapitant i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet på grund av denna exponering knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Rolapitant används som profylax mot illamående vid kemoterapi vid cancer i kombination med dexametason och en 5-HT3-receptorantagonist [1]. Den cytostatiska behandlingen utgör i de fallen det största problemet för fostret. I andra sammanhang bör substansen inte användas som antiemetikum eftersom inget är känt om eventuella risker vid graviditet.

I djurförsök sågs ingen negativ fosterpåverkan eller ökad frekvens av missbildningar i doser som inte var toxiska för moderdjuren [1].

Uppdaterat: 2018-10-31

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. EMA. CHMP Assessment Report. Varuby 2017-05-31. EMA Public Assessment Report

Författare: Ulrika Nörby, Patrik Sköld

- för Region Stockholm.

Fasstexter