Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Romiplostim

Klassificering: 2

Preparat: Nplate

ATC kod: B02BX04

Substanser: romiplostim

Bedömning

Romiplostim gör kunna användas under graviditet på strikt indikation. En eventuell riskökning är i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Romiplostim är indicerat för behandling av ITP refraktär mot andra behandlingar. Medlet är ett Fc-peptidfusionsprotein som via trombopoetinreceptorn ökar trombocytproduktionen.

Inga studier av behandling av gravida kvinnor finns. I djurförsök har romiplastim måttliga reproduktionstoxikologiska effekter men inga teratogena. Medlet passerar placenta hos råtta och ger trombocytos hos fostren. Kontroll av det nyfödda barnets trombocytnivå är indicerad tills vidare erfarenhet vunnits. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-06-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter