Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Selegilin

Klassificering: 2

Preparat: Eldepryl®, Emsam, EMSAM, Selegilin Mylan

ATC kod: N04BD01

Substanser: selegilin, selegilinhydroklorid

Bedömning

Det saknas underlag för bedömning av risker för fosterskada hos människa efter exponering för selegilin under graviditet och substansen skall därför användas med försiktighet. Om exponering skett i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Selegilin är en MAO-B-hämmare som används främst vid Parkinsons sjukdom, men även vid egentlig depression. Erfarenheter av användning under graviditet saknas till stor del. I det svenska Medicinska födelseregistret finns fyra fall med denna exponering. Barnen hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-06-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Kupsch A, Oertel WH. Selegiline, pregnancy, and Parkinson's disease. Mov Disord. 1998;13:175-6. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter