Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Selexipag

Klassificering: 2

Preparat: Uptravi

ATC kod: B01AC27

Substanser: selexipag

Bedömning

Erfarenhet av användning av selexipag under graviditet saknas och substansen bör därför användas endast på strikt indikation, som pulmonell hypertension, av specialist med erfarenhet av sådan behandling. En eventuell riskökning för fostret är dock knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt selexipag i tidig graviditet.

Bakgrund

Selexipag är en prostacyklinreceptoragonist med indikationen pulmonell arteriell hypertension. Effekten medieras genom en minskning av resistensen i lungkärlen. Teoretiskt skulle detta kunna öka shunten via lungkärlen hos fostret vilket skulle kunna ses vid ultraljudsundersökning med doppler. Det finns inga uppgifter om användning av substansen under graviditet. I djurförsök har inga negativa effekter setts på fosterutvecklingen. Då substansen har lägre affinitet till prostacyklinreceptorerna hos de djurslag som testerna utförts på än hos människa, är dock djurstudierna svårtolkade.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-10-03

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. EMA. CHMP Assessment Report. Uptravi 2016-04-01. Tillgänglig från: https://goo.gl/4JqENF

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter