Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sibutramin

Klassificering: 2

Preparat: Reductil, Reductil®

ATC kod: A08AA10

Substanser: sibutramin, sibutraminhydrokloridmonohydrat

Bedömning

Sibutraminbehandling bör undvikas i tidig graviditet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Sibutramin är en kombinerad serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare som används vid obesitas. Begränsad erfarenhet finns av användning under graviditet. En rapport skildrar två exponerade fall, inget av dem missbildade.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 243 fall med denna exponering varav 13 (5,3%) hade någon missbildningsdiagnos mot förväntade 5. Sex av barnen hade någon hjärt-kärlmissbildning mot 1 –2 förväntade, vilket är en klart förhöjd frekvens. Annars kunde man inte se något särskilt mönster av missbildningar.

Ingen säker teratogenicitet finns visad med de flesta andra läkemedel med serotoninåterupptagshämning som effekt och det talar mot att sibutramin har någon fosterskadande effekt. Den skenbart höga missbildningsfrekvensen kan givetvis vara slumpbetingad, men talar dock för försiktighet med användning.

Uppdaterat: 2018-02-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. De Santis M, Straface G, Cavaliere AF, Carducci B, Caruso A. Early first-trimester sibutramine exposure : pregnancy outcome and neonatal follow-up. Drug Saf 2006;29:255-9. PubMed
  2. Kadioglu M, Ulku C, Yaris F, Kesim M, Kalyoncu NI, Yaris E. Sibutramine use in pregnancy: report of two cases. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2004;70:545-546. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter