Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Simeprevir

Klassificering: 2

Preparat: OLYSIO, Simeprevir

ATC kod: J05A, J05AP05

Substanser: simeprevir, simeprevirnatrium

Bedömning

Simeprevir bör, om möjligt, undvikas under graviditet då erfarenhet av sådan behandling saknas. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt dasabuvir i tidig graviditet.

Bakgrund

Simeprevir tillhör en grupp virushämmande läkemedel som används vid behandling av hepatit C. Läkemedlen verkar direkt på virusets replikationskomplex genom hämning av olika proteiner. Gemensamt för dessa läkemedel är att de används i kombination med andra virushämmande läkemedel. För de flesta av preparaten saknas erfarenhet av behandling till gravida kvinnor och de bör därför undvikas under graviditet. Kombinationer med ribavirin är särskilt olämpliga under graviditet, då det finns en stark misstanke att ribavirin ökar risken för missbildningar.

I djurförsök har simeprevir visat negativa effekter på fostret i doser som var fyra gånger högre än rekommenderad dos hos människa. Fyndens kliniska relevans är oklar.

Uppdaterat: 2018-02-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Birger Winbladh, Ulrika Nörby

- för Region Stockholm.

Fasstexter