Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Simvastatin

Klassificering: 2

Preparat: Ezetimib/Simvastatin Glenmark, Ezetimib/Simvastatin Krka, Inegy®, Simidon, Simvastatin Actavis, Simvastatin Arrow, Simvastatin Bluefish, Simvastatin Brown, Simvastatin Ebb, Simvastatin Krka, Simvastatin Mylan, Simvastatin Nycomed, Simvastatin Orifarm, Simvastatin Orion, Simvastatin Pensa, Simvastatin ratiopharm, Simvastatin Sandoz, Simvastatin STADA®, Simvastatin SUN, Simvastatin Teva, Vabadin, Zocord®

ATC kod: C10AA01, C10BA02

Substanser: simvastatin

Bedömning

Försiktighet bör iakttas med användande av simvastatin under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet är dock en eventuell individuell riskökning, knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Gemensamt för HMG CoA-reduktashämmare

Inga säkra epidemiologiska data finns över användning av HMG CoA-reduktashämmare i tidig graviditet. I en av tillverkaren förd registrering av graviditeter exponerade för lovastatin och simvastatin sågs ingen säkerställd ökad frekvens av missbildningar. En sammanställning av biverkningsrapporter och fallrapporter tyckte sig dock se ett samband mellan cerivastatin och lovastatin och medellinjedefekter i CNS samt mellan simvastatin, lovastatin och atorvastatin och extremitetsreduktioner. En nyare kanadensisk studie kunde däremot inte se något samband mellan moderns användning av HMG CoA-reduktashämmare under graviditet och missbildningar hos barnen, men studien inkluderade endast 64 barn och hade inte någon reell chans att hitta annat än mycket starka samband.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 208 barn vars mödrar rapporterat användning av HMG CoA-reduktashämmare. Av barnen var 45 för tidigt födda (22%) mot 13 förväntade (6,2%). Sju av barnen (4 förväntade) hade någon missbildningsdiagnos: tre barn hade ventrikelseptumdefekt av vilka det ena barnet även hade en förmaksseptumdefekt, ytterligare ett barn hade en förmaksseptumdefekt, ett barn hade ett ospecificerat hjärtfel, ett hade en hydronefros, och ett barn hade en gomspalt.

Specifikt om simvastatin

Det finns 128 barn registrerade i födelseregistret som exponerats för simvastatin i tidig graviditet. Fem barn hade missbildningsdiagnoser – fyra av dem var hjärt-kärlmissbildningar (0-1 förväntat). Andelen barn med hjärt/kärlmissbildningar var således avsevärt högre än förväntat: ett barn hade förmaksseptum- och ventrikelseptumdefekt, två barn en isolerad ventrikelseptumdefekt, och ett barn hade en isolerad förmaksdefekt. Vidare hade ett barn en gomspalt. Av barnen var 26 barn för tidigt födda (20%) mot 8 förväntade (6,2%). Simvastatin finns också i ett kombinationspreparat med acetylsalicylsyra (Zocord/ASA), se då också dokumentet rörande acetylsalicylsyra.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen HMG CoA-reduktashämmare är från 2017-04-01. De individuella uppgifterna för simvastatin var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Taguchi N, Rubin ET, Hosokawa A, Choi J, Ying AY, Moretti ME et al. Prenatal exposure to HMG-CoA reductase inhibitors: effects on fetal and neonatal outcomes. Reprod Toxicol 2008;26:175-7. PubMed
  2. Pollack PS, Shields KE, Burnett DM, Osborne MJ, Cunningham ML, Stepanavage ME. Pregnancy outcomes after maternal exposure to simvastatin and lovastatin. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2005;73:888-96. PubMed
  3. Edison RJ, Muenke M. Central nervous system and limb anomalies in case reports of first-trimester statin exposure. New Engl J Med 2004;350:1579-82. PubMed
  4. Edison RJ, Muenke M. Mechanistic and epidemiologic considerations in the evaluation of adverse birth outcomes following gestational exposure to statins. Am J Med Genet A 2004;131:287-98. PubMed
  5. Manson JM, Freyssinges C, Ducrocq MB et al. Postmarketing surveillance of lovastatin and simvastatin exposure during pregnancy. Reprod Toxicol 1996;10:439-46. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.