Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sirolimus

Klassificering: 3

Preparat: Rapamune, Rapamune®

ATC kod: L04AA10

Substanser: sirolimus

Bedömning

Behandling med sirolimus bör undvikas och ställningstagande till alternativ terapi göras. Om behandling är nödvändig skall den endast ske på strikt indikation och skötas av specialist. Det finns ringa erfarenhet av sirolimus under graviditet men det finns data som talar för att substansen verkar fosterskadande. Om exponering skett i tidig graviditet bör en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning föras. I varje fall kan det finnas skäl att göra en riktad ultraljudsundersökning.

Bakgrund

Gemensamt för immunsuppressiva medel

Substansen ingår i en grupp av läkemedel som används vid många olika tillstånd, till exempel efter transplantation [1-4], vid reumatologiska och andra autoimmuna sjukdomar samt inom onkologin. Det är av yttersta vikt att behandling med dessa läkemedel sköts inom specialistvården och att graviditet under behandling planeras tillsammans med ansvarig läkare. För läkemedel som används vid allvarliga tillstånd är det viktigt att patienten är medveten om att det kan innebära en stor risk för fostret att avbryta behandlingen. Efter transplantation är exempelvis risken för fostret vid avstötning av transplantatet större än den eventuella fosterskadande effekten av läkemedlet [1-4].

Vid jämförelse mellan olika substanser är det viktigt att betona att indikationerna för de olika preparaten kan skilja sig markant åt. En skenbar skillnad i förlossningsutfall kan således snarare spegla olika sjukdomspanoraman än effekter av läkemedlen. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 946 barn vars mödrar har uppgivit användning av något immunsuppressivt preparat, steroider och cytostatika undantagna. Av dessa barn hade 44 (2,3%) någon missbildning mot 36 förväntade (2,1%), det vill säga en något, men inte signifikant, ökad frekvens.

Andelen barn som föddes för tidigt var dock avsevärt förhöjd (325 mot 120 förväntade). Andelarna av barn som var lätta för tiden (3,8% mot 2,7% förväntat), hade låg Apgarpoäng (2,4% mot 1,4% förväntat) och var dödfödda eller dog första veckan (18 barn mot 10-11 förväntat), var också klart förhöjda. Förmodligen är det förhållandevis dåliga förlossningsutfallet framförallt en effekt av de underliggande sjukdomstillstånden, och inte en effekt av medicineringen.

Då behandling med immunsuppressiva läkemedel under graviditeten kan påverka även barnets immunförsvar, bör vaccinering med levande vaccin under de första 6 levnadsmånaderna diskuteras med barnläkare. 

Specifikt om sirolimus

Sirolimus är ett immunsuppressivum som används som långtidsbehandling efter transplantationer och som har en annan verkningsmekanism än t.ex. ciklosporin. Ringa erfarenhet finns av behandling av gravida kvinnor [1]. Djurstudier har dock visat en ökad risk för tillväxthämning och fosterdöd vid exponering för sirolimus. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen immunsuppressiva är från 2017-04-01. Den individuella uppgiften för sirolimus var aktuell 2012-08-25).

Uppdaterat: 2019-03-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Moritz MJ et al. Transplant Pregnancy Register International. 2016 Annual Report.
  2. Deshpande NA, Coscia LA, Gomez-Lobo V, Moritz MJ, Armenti VT. Pregnancy after solid organ transplantation: a guide for obstetric management. Rev Obstet Gynecol. 2013;6:116-25. PubMed
  3. Coscia LA, Constantinescu S, Moritz MJ, Frank AM, Ramirez CB, Maley WR et al. Report from the National Transplantation Pregnancy Registry (NTPR): outcomes of pregnancy after transplantation Clin Transpl. 2010;65-68. PubMed
  4. Armenti VT, Constantinescu S, Moritz MJ, Davison JM Pregnancy after transplantation. Transplantation Reviews 2008;22:223-240. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter