Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sofosbuvir

Klassificering: 2

Preparat: Epclusa, Harvoni, Sovaldi, Vosevi

ATC kod: J05AP08, J05AP51, J05AP55, J05AP56

Substanser: sofosbuvir

Bedömning

Sofosbuvir bör, om möjligt, undvikas under graviditet då erfarenheten av sådan behandling är begränsad. Ingen negativ fosterpåverkan har setts av sofosbuvir i djurförsök. En eventuell riskökning är knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt sofobusvir i tidig graviditet.

Bakgrund

Sofosbuvir tillhör en grupp virushämmande läkemedel som används vid behandling av hepatit C. Läkemedlen verkar direkt på virusets replikationskomplex genom hämning av olika proteiner. Gemensamt för dessa läkemedel är att de används i kombination med andra virushämmande läkemedel. För de flesta av preparaten saknas erfarenhet av behandling till gravida kvinnor och de bör därför undvikas under graviditet. Kombinationer med ribavirin är särskilt olämpliga under graviditet, då det finns en stark misstanke att ribavirin ökar risken för missbildningar.

Djurförsök har inte påvisat någon negativ fosterpåverkan av sofosbuvir.

Uppdaterat: 2017-09-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. EMA. Sovaldi. Assessment report 2013-11-21. https://goo.gl/cFQvWq

Författare: Birger Winbladh, Ulrika Nörby

- för Region Stockholm.

Fasstexter