Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sorafenib

Klassificering: 3

Preparat: Nexavar

ATC kod: L01XE05

Substanser: sorafenib, sorafenibtosilat

Bedömning

Sorafenib bör tills vidare undvikas under graviditet, om detta är rimligt ur kvinnans synvinkel. Erfarenheterna av substansen under graviditet är ringa men verkningsmekanismen gör att man kan förvänta att användning under graviditet utgör en väsentlig risk för fostret. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Kvinnor i fertil ålder skall uppmanas att använda en effektiv preventivmetod under behandling.

Bakgrund

Sorafenib är en multikinashämmare med användning speciellt vid avancerad njurcancer. Med all sannolikhet utövar preparatet en fosterskadande effekt, vilket även har visats i djurstudier. Det bör därför inte ges till gravida kvinnor. Ingen erfarenhet av användning under graviditet finns. 

Sorafenib har i laboratorieförsök visats vara mutagent och kunna orsaka kromosomskador. Det är i så fall en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart vilken betydelse fynden har för människa men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2017-10-07

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter