Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Streptokinas

Klassificering: 2

Preparat: Biofactor Streptokinase, Streptase, Streptase®, Varidase N

ATC kod: B01AD01, B06AA55

Substanser: streptodornas, streptokinas

Bedömning

Streptokinas bör inte användas under graviditet då risk finns för blödning bakom placenta. Om exponering redan skett och fostret är viabelt finns ingen anledning att tro att missbildning uppstått. Lokalanvändning kan ske utan hänsyn till graviditet.

Bakgrund

Streptokinas är trombolytiskt genom plasminogenaktivering. Om givet under graviditeten kan en risk för blödning bakom placenta föreligga, vilket kan resultera i en placentaavlossning. Någon direkt teratogen effekt är inte sannolik eftersom streptokinas eller plasmin inte torde gå över till fostret. Endast få fall av streptokinasbehandling av gravida kvinnor finns redovisade i litteraturen [1]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Kombinationen av streptokinas och streptodornas (Varidase) används endast lokalt och kan inte innebära någon risk för fosterskada. I det Medicinska födelseregistret finns ett barn med denna exponering. Barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-06-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Turrentine MA, Braems G, Ramirez MM. Use of thrombolytics for the treatment of thromboembolic disease during pregnancy. Obstet Gynecol Surv. 1995;50(7):534-41. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.