Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Streptomycin

Klassificering: 2

Preparat: Strepto-Fatol

ATC kod: J01GA01

Substanser: streptomycin, streptomycinsulfat

Bedömning

Streptomycin har ingen visad teratogen effekt bortsett från skador på 8:e kranialnerven. Aminoglykosider skall undvikas under andra och tredje trimestern, då man inte kan utesluta en risk för påverkan på barnets hörsel. Om exponering skett i tidig graviditet, är en eventuella riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Problemet med aminoglykosider är den potentiella ototoxiska effekten på fostret som beskrivits med streptomycin, dihydrostreptomycin och kanamycin. Såväl hörselskador som vestibularisskador har rapporterats. Risken vid exponering under sen graviditet har skattats till 8-10 procent. Ototoxiska skador har också setts vid behandling av vuxna.

De nu använda aminoglykosiderna, förutom streptomycin, har inte visats ha fetal ototoxicitet men bland annat vestibularisskador förekommer hos behandlade vuxna patienter. Därmed kan kan man inte helt utesluta att fetal ototoxicitet kan förekomma.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns fem barn vars mödrar rapporterat användning av aminoglykosider i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos men en eventuell hörselskada skulle tidigare inte ha registrerats i nyföddhetsperioden.

Inget av barnen var exponerade för streptomycin.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen aminoglykosider är från 2017-04-21. Den individuella uppgiften för streptomycin var aktuell 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Schardein JL. Chemically Induced Birth Defects. Marcel Dekker Inc., New York and Basel. 1985.
  2. Donald PR, Sellars SL. Streptomycin ototoxicity in the unborn child. S Afr Med J 1981;60:316–8. PubMed
  3. Huizing EH. Doofheid en evenwichtsstoornissen door gentamicin. Ned Tijdschr Genesskd 1972;116:1261-1264.

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter