Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sukralfat

Klassificering: 1

Preparat: Andapsin®, ANTEPSIN 20% sospensione orale, Sucralan, SUCRALFIN

ATC kod: A02BX02

Substanser: sukralfat

Bedömning

Det finns inget som tyder på att sukralfat skulle innebära några risker för fostret vid behandling av kvinnor med normal njurfunktion. Viss försiktighet kan vara motiverad vid nedsatt njurfunktion, då det finns en teoretisk risk för ackumulering av aluminium hos de kvinnorna.

Bakgrund

Sukralfat verkar skyddande på en ulcererad magsäcksslemhinna genom att bindas till slemhinnan. Viss absorption sker dock och denna är högre vid nedsatt njurfunktion och dialys [1]. Därmed finns en teoretisk risk för ackumulering av aluminium vid behandling av kvinnor med nedsatt njurfunktion. Ingen större epidemiologisk undersökning över graviditetsutfall efter sukralfat finns publicerad.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 304 barn exponerade i tidig graviditet varav 35 hade någon form av missbildning (2,7%), vilket är något fler än förväntat (27, 2,1%). Ökningen var dock inte signifikant, och beror förmodligen på slumpen. Bland de mer allvarliga missbildningarna kan nämnas två barn med spina bifida och två barn med esofagusatresi.

Uppdaterat: 2018-06-01

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.