Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sukroferrioxihydroxid

Klassificering: 2

Preparat: Velphoro

ATC kod: V03AE05

Substanser: sukrojärn(III)oxihydroxid

Bedömning

Om möjligt skall användning av sukroferrioxihydroxid under graviditet undvikas då erfarenhet saknas av sådan behandling. Det är dock osannolikt att preparatet skulle kunna orsaka fosterskador då det verkar lokalt i magtarmkanalen.

Bakgrund

Sukroferrioxihydroxid används som fosfatbindare vid hyperfosfatemi hos patienter med kronisk njursvikt. Substansen utövar sin effekt lokalt i mag-tarmkanalen och absorberas inte eller obetydligt systemiskt. Ingen erfarenhet av behandling under graviditet har återfunnits i litteraturen. I djurförsök har ingen negativ fosterpåverkan setts, förutom en ökad frekvens av skelettvariationer och ofullständig benbildning hos kanin i doser som var mycket höga för moderdjuren. Detta har troligtvis ingen relevans vid behandling hos människa [1].

Uppdaterat: 2017-12-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. EMA. EPAR: Velphoro 2016-09-29. Tillgänglig från: https://goo.gl/qXKS7w

Författare: Ulrika Nörby, Patrik Dreher Sköld

- för Region Stockholm.

Fasstexter