Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sulfasalazin

Klassificering: 2

Preparat: Salazopyrin, Salazopyrin EN, Salazopyrin®, Salazopyrin® EN, Salazopyrina, Sulfasalazin medac, Sulfasalazine

ATC kod: A07EC01

Substanser: sulfasalazin

Bedömning

Det finns troligen inte någon fosterskadande effekt av sulfasalazin. Om det ändå skulle finnas en sådan, är riskökningen knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet i tidig graviditet. Det kan dock vara motiverat att supplementera med folsyra vid behandling under graviditet eftersom sulfasalazin är en antifolat.

Bakgrund

Sulfasalazin används vid bland annat inflammatorisk tarmsjukdom och reumatoid artrit. Två arbeten vill göra gällande att en ökad risk för fosterskada förekommer efter användning av sulfasalazin men detta är baserat på små tal [1,2]. I en senare metaanalys kunde man inte se någon sådan effekt [3].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1520 barn, vars mödrar uppgivit användning av sulfasalazin. Av dessa hade 41 barn någon missbildningsdiagnos (2,7%), mot 31 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen är således något hög, men ökningen är inte statistiskt säkerställd och kan således bero på slumpen. Nitton av barnen med någon missbildningsdiagnos hade något hjärtfel (10-11 förväntade). Bland dessa hade 11 ventrikelseptumdefekt, åtta förmaksseptumdefekt varav tre hade både ventrikel- och förmaksseptumdefekt, ett AV-commune och två barn hade ospecificerade hjärtfel. Ett barn hade en läppspalt, tre barn hade gomspalt, sju barn hade hydronefros, två barn hade extremitetsreduktioner och ett hade en bukväggsdefekt. Det fanns inget barn som hade någon neuralrörsdefekt.

Av barnen var 6,8% för tidigt födda (mot förväntat 6,2%), 4,8%  hade låg födelsevikt (4,4% förväntat),  och 4,2 % av barnen var lätta för tiden (mot förväntade 2,7%). De sistnämnda frekvensen är den enda som är klart ökad.

Sammanfattningsvis kan man se att förlossningsutfallet är lite sämre än förväntat, men inte anmärkningsvärt dåligt. Sannolikt beror detta på underliggande sjukdom och inte på medicineringen. Då sulfasalazin är en antifolat kan det finnas skäl att supplementera med folsyra vid användning under graviditet. Frågan är dock ofullständigt utredd.

Uppdaterat: 2018-02-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Hernandez-Diaz S, Werler MM, Walker AM, Mitchell AA. Neural tube defects in relation to use of folic-acid antagonists during pregnancy. Am J Epidemiol 2001;153:961-8. PubMed
  2. Hernandez-Diaz S, Werler MM, Walker AM, Mitchell AA. Folic acid antagonists during pregnancy and the risk of birth defect. N Engl J Med 2000;343:1608-24. PubMed
  3. Rahimi R, Nikfar S, Rezaie A, Abdollahi M. Pregnancy outcome in women with inflammatory bowel disease following exposure to 5-aminosalicylic acid drugs: a meta-analysis. Reprod Toxicol 2008;25:271-5. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.