Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sumatriptan

Klassificering: 2

Preparat: Imigran, Imigran®, Imigran® Novum, Imigrane, Oriptan®, Sumatriptan ABECE, Sumatriptan Accord, Sumatriptan Actavis, Sumatriptan Amneal, Sumatriptan Apofri, Sumatriptan Arrow, Sumatriptan Aurobindo, Sumatriptan Bluefish, Sumatriptan BMM Pharma, Sumatriptan Bristol, Sumatriptan Copyfarm, Sumatriptan EQL Pharma, Sumatriptan Mylan, Sumatriptan ratiopharm, Sumatriptan Sandoz, Sumatriptan STADA, Sumatriptan SUN, Sumatriptan Teva, Zumo

ATC kod: N02CC01

Substanser: sumatriptan, sumatriptansuccinat

Bedömning

Sumatriptan borde kunna användas under graviditet utan risk för fosterskador. Relativt stor erfarenhet finns av sådan behandling och sumatriptan tycks inte ha några negativa effekter på fostret. Vid återkommande, täta besvär, ska dock alltid läkare kontaktas.

Bakgrund

Sumatriptan är i Sverige det dominerande migränmedlet under graviditet. Tillverkaren för ett register över graviditeter med känd exponering för sumatriptan. Data ur registret för över 1000 graviditeter med exponering för sumatriptan under första trimestern tyder inte på att substansen ökar risken för missbildningar och inte heller på något specifikt mönster av missbildningar.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2553 barn vars mödrar uppgivit användning av sumatriptan under tidig graviditet. Antalet barn med missbildning är 54 (2,1%) mot 53 förväntade vilket alltså är en helt normal frekvens. Det var inte någon speciell missbildningstyp som var överrepresenterad. Dock var andelen barn med flera missbildningar klart förhöjd (6 mot 2-3 förväntade). Då inget tydligt mönster ses, kan fyndet tillsvidare förmodas vara ett slumpfenomen, men det bör följas upp.

Av barnen som exponerats för sumatriptan hade 21 mot 18 förväntade någon hjärt/kärl-missbildning. Två barn hade spina bifida (1-2 förväntat), tre barn hade läppgomspalt (3-4 förväntade), tre barn hade Downs syndrom (3 förväntade), tre barn hade hypospadi (6 förväntade). Tre barn hae ösofagusatresi, vilket är en klart förhöjd frekvens. Ett av barnen hade en ösofagusatresi kombinerat med njuragenesi. Ett barn hade spina bifida och multipla skelettmissbildningar, ett barn hade tracheomalaci och corpus callosum agenesi, ett hade hypospadi och en ventrikelseptumdefekt och ett barn hade situs inversus med olika hjärtmissbildningar.

Uppdaterat: 2018-06-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Marchenko A, Etwel F, Olutunfese O, Nickel C, Koren G, Nulman I. Pregnancy outcome following prenatal exposure to triptan medications: a meta-analysis. Headache. 2015;55:490-501. PubMed
  2. Soldin OP, Dahlin J, O'Mara DM. Triptans in pregnancy. Review. Ther Drug Monit 2008;30:5-9. PubMed
  3. Fox AW, Chambers CD, Anderson PO et al. Evidence-based assessment of pregnancy outcome after sumatriptan exposure. Headache 2002;42:8-15. PubMed
  4. Kallen B, Lygner PE. Delivery outcome in women who used drugs for migraine during pregnancy with special reference to sumatriptan. Headache 2001;41:351-6. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.