Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sunitinib

Klassificering: 3

Preparat: SUTENT, SUTENT®

ATC kod: L01XE04

Substanser: sunitinib, sunitinibmalat

Bedömning

Sunitinib bör tills vidare undvikas under graviditet, om detta är rimligt ur kvinnans synvinkel. Erfarenheterna av substansen under graviditet är ringa men verkningsmekanismen gör att man kan förvänta att användning av substansen under graviditet utgör en väsentlig risk för fostret. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Kvinnor i fertil ålder skall uppmanas att använda en effektiv preventivmetod under behandling.

Bakgrund

Sunitinib är ett cytostatiskt/cytotoxiskt medel som troligen har en fosterskadande effekt om det används under en graviditet. Substansen kan eventuellt även orsaka kromosomavvikelser. Det sistnämnda är i så fall en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Risken är troligen liten men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett.

Ingen erfarenhet finns av behandling med sunitinib under graviditet och i det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2017-10-07

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter