Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Suxameton

Klassificering: 2

Preparat: Celocurin®

ATC kod: M03AB01

Substanser: suxametonbromid, suxametonium, suxametoniumklorid, suxametonjodid

Bedömning

Användning av suxameton i tidig graviditet innebär ingen ökad risk för missbildning men försiktighet bör iakttas vid användning kring partus.

Bakgrund

Suxameton givet under tidig graviditet verkar inte innebära någon risk för missbildning. I sedvanlig terapeutisk dos passerar suxameton normalt inte placenta i sådana mängder att fostret kan påverkas. Risk för andningsdepression hos nyfödda bör dock beaktas i de sällsynta fall där fostret befaras bära genetiska anlag för pseudokolinesterasbrist. Försiktighet bör iakttas vid användning kring partus i enlighet med ovanstående.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett barn vars mor uppgivit att hon använt suxameton under graviditeten. Barnet hade inte någon missbildning.

Suxametons metabolism kan vara långsammare under graviditet p.g.a. en lägre plasmakolinesterasaktivitet. Detta tillstånd kan vara flera veckor efter partus.

Uppdaterat: 2013-08-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter