Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

#printHeading()
#printDrugProducts()

#getText('assessment')

Användning av tazobaktam under graviditet bör ske med viss återhållsamhet, då erfarenhet av sådan behandling saknas. Det är dock inte sannolikt att läkemedlet skulle vara fosterskadande.

#getText('summary')

Tazobaktam är en betalaktamashämmare som ges tillsammans med vissa antibiotika ur betalaktamgruppen för att öka deras antibakteriella spektrum. Ingen erfarenhet av behandling under graviditet har återfunnits i litteraturen. I djurförsök har negativ fosterpåverkan endast setts i doser som var toxiska för moderdjuren och frekvensen missbildningar var inte ökad. Tazobaktam är strukturellt lik penicilliner som anses säkra att använda under graviditet.

#getText('published'): 2016-08-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

#printReferences()

#getText('authors'): Ulrika Nörby, Katarina Wide

- för Region Stockholm.