Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tegaserod

Klassificering: 2

Preparat: Zelmac, Zelnorm

ATC kod: A06AX06

Substanser: tegaserod, tegaserodmaleat

Bedömning

Erfarenheten av tegaserod under graviditet är begränsad och sådan användning bör undvikas. Det finns dock inga data som tyder på att substansen skulle vara fosterskadande, så om exponering ändå skett i tidig graviditet finns det av detta skäl ingen anledning till oro.

Bakgrund

Tegaserod är en partiell 5-HT4-agonist som strukturellt liknar serotonin. Användningsområdet är irriterad tarm med förstoppning som huvudsymptom. Erfarenheten av användning under graviditet är liten. Tillverkaren uppger ett 70-tal exponeringar i kliniska studier utan att någon skillnad i förlossningsutfall kunnat ses jämfört med placebo.

I djurförsök har ingen negativ påverkan setts i normala doser. Vid höga doser (mer än 6 gånger normaldoseringen) har hämmad fosterutveckling visats men inga teratogena effekter.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med exponering för tegaserod – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-01-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter