Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Telaprevir

Klassificering: 2

Preparat: INCIVO, Telaprevir (Vx-950)

ATC kod: J05AP02

Substanser: telaprevir

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av behandling med telaprevir under graviditet och sådan användning bör undvikas. Telaprevir ges tillsammans med bland annat ribavirin. Om exponering skett i tidig graviditet för kombinationen telaprevir och ribavirin bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Telaprevir är en proteashämmare som används vid kronisk hepatit C. Det finns obetydligt med data över behandling med telaprevir under graviditet. Reproduktionstoxikologiska studier är ofullständiga men tyder inte på att substansen har teratogena effekter.

Telaprevir används dock för närvarande i kombination med ribavirin och peginterferon alfa. Då framförallt ribavirin inte ska användas månaderna före eller under graviditet, innebär det att även telaprevir ska undvikas. Ytterligare en komplikation vid behandling av fertila kvinnor är att telaprevir kan minska effekten av hormonella preventivmedel.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för telaprevir.

Uppdaterat: 2018-02-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter