Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Telbivudin

Klassificering: 2

Preparat: Sebivo®

ATC kod: J05AF11

Substanser: telbivudin

Bedömning

Telbivudin kan ges under graviditet om nyttan för modern överväger den eventuella risken för fostret. Säkerheten för fostret under graviditeten är inte helt fastställd, men läkemedlet verkar inte öka risken för fosterskador. Om det skulle finnas en riskökning, är denna inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om exponering har skett i tidig graviditet. Det är viktigt att hepatit B-infektion behandlas adekvat under graviditeten enligt gällande rekommendationer.

Bakgrund

Telbivudin är en syntetisk tymidin nukleosidanalog som inkorporeras i viralt DNA och orsakar avbrott i DNA-kedjan, vilket hämmar HBV-replikationen. Läkemedlet är indicerat för behandling av kronisk aktiv hepatit B. Erfarenheten av behandling under tidig graviditet är relativt begränsad medan mer data finns för behandling under andra och tredje trimestern. Det mesta tyder inte på att telbivudin påverkar fostret negativt [1-3]. I en liten men välgjord studie har dock en fördröjning av den motoriska utvecklingen vid 2 års ålder påvisats hos exponerade barn, troligen beroende på en direkt påverkan på muskulaturen [4]. Långtidseffeken av detta är ännu inte utvärderad. I djurförsök har inte telbivudin haft teratogena effekter.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett barn vars moder rapporterat användning av telbivudin i tidig graviditet. Barnet var för tidigt fött men saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-05-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Brown RS, McMahon BJ, Lok AS, Wong JB, Ahmed AT, Mouchli MA et al. Antiviral therapy in chronic hepatitis B viral infection during pregnancy: A systematic review and meta-analysis. Hepatology. 2016;63:319-33. PubMed
  2. Piratvisuth T, Han GR, Pol S, Dong Y, Trylesinski A. Comprehensive review of telbivudine in pregnant women with chronic hepatitis B. World J Hepatol. 2016;8:452-60. PubMed
  3. Zeng H, Cai H, Wang Y, Shen Y. Growth and development of children prenatally exposed to telbivudine administered for the treatment of chronic hepatitis B in their mothers. Int J Infect Dis. 2015;33:97-103. PubMed
  4. Zeng H, Cai H, Wang Y, Shen Y. Growth and development of children prenatally exposed to telbivudine administered for the treatment of chronic hepatitis B in their mothers. Int J Infect Dis. 2015;33:97-103. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter