Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Telmisartan

Klassificering: 2

Preparat: Actelsar HCT, Kinzalkomb, Kinzalmono, Lesamor, Micardis®, MicardisPlus, MicardisPlus®, PritorPlus, Telmark, Telmisartan Sandoz, Telmisartan STADA, Telmisartan Teva Pharma, Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley, Tolucombi, Tolura

ATC kod: C09CA07, C09DA07

Substanser: telmisartan

Bedömning

Angiotensin II-antagonister skall inte användas under graviditet, speciellt inte under andra och tredje trimestern. Om exponering skett i tidig graviditet, är den eventuella individuella riskökningen förmodligen inte så stor att det finns anledning till oro. En omställning till annan antihypertensiv behandling är däremot motiverad.

Bakgrund

Gemensamt för angiotensin-II-antagonister

Angiotensin II-antagonister passerar placenta och det finns belägg för att medicinering under andra och tredje trimestern orsakar störningar i fostrets blodtrycksreglerande mekanismer [1]. Exponering för angiotensin II-antagonister in utero under andra och tredje trimestern har förknippats med oligohydramnios, lunghypoplasi till följd av oligohydramnios, intrauterin tillväxthämning samt neonatal hypotension och oliguri/anuri [1-3]. Dessutom har fall av hypoplasi av skallbenen rapporterats [4]. För de närbesläktade ACE-hämmarna har också en ökad risk för hjärtfel påvisats i vissa studier. Riskökningen har dock setts för flera typer av antihypertensiva läkemedel och är sannolikt inte specifik för substanser som påverkar renin-angiotensinsystemet [5].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 225 barn vars mödrar uppgett användning av angiotensin II-antagonister i tidig graviditet. Fem barn (mot 4-5 förväntade) hade någon missbildningsdiagnos. Två barn hade ventrikelseptumdefekter, och tre barn hade hydronefros.

Vidare var två barn dödfödda och 38 barn (17%) för tidigt födda mot förväntade 14 (6,2%). Andelen barn som var lätta för tiden var också klart förhöjd: 12 barn (5,3%) mot 6 förväntade (2,7%). En del av dessa effekter kan troligen tillskrivas grundsjukdomen.

Specifikt om telmisartan

Ett barn var exponerat för telmisartan, inget för kombinationspreparat med hydroklorotiazid. Ingen missbildningsdiagnos finns rapporterad.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen angiotensin-II-antagonister är från 2017-04-01. Den individuella uppgiften för telmisartan var aktuell 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-01-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.
  2. Shimada C, Akaishi R, Cho K, Morikawa M, Kaneshi Y, Yamda T et al. Outcomes of 83 fetuses exposed to angiotensin receptor blockers during the second or third trimesters: a literature review. Hypertens Res. 2015;38(5):308-13. PubMed
  3. Alwan S, Polifka JE, Friedman JM. Angiotensin II receptor antagonist treatment during pregnancy. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2005;73:123-30. PubMed
  4. Barr M. Teratogen update: angiotensin-converting enzyme inhibitors. Teratology 1994;50:399-409. PubMed
  5. Lennestål R, Otterblad Olausson P, Källén B. Maternal use of antihypertensive drugs in early pregnancy and delivery outcome, notably the presence of congenital heart defects in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2009;65:615-25. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.