Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Teniposid

Klassificering: 3

Preparat: Vumon

ATC kod: L01CB02

Substanser: teniposid

Bedömning

Teniposid liksom övriga mitoshämmare kan tänkas utöva en fosterskadande effekt och bör inte ges under tidig graviditet. Om exponering skett torde dock risken för en fosterskada vara måttlig men remittering till en specialist för diskussion om graviditetens fortsatta handläggning kan vara motiverad. Om exponering skett före eller kring konception kan det finnas skäl att föreslå vidare fosterdiagnostik.

Bakgrund

Teniposid utgör ett semisyntetiskt derivat av podofyllin med effekt på mitoser och används vid malignitet. Det finns inga studier över användning av podofyllin eller teniposid under tidig graviditet men effekterna på celldelning bör kunna innebära en risk för fosterskada. Storleken av denna risk kan inte bedömas men paralleller med andra mitoshämmare antyder att den inte är extremt hög.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall av exponering för teniposid.

Om mannen behandlats vid tidpunkten för spermatogenes (ungefär 3 månader före konception) eller kvinnan behandlats före eller kring konception bör en risk kunna finnas för en kromosomavvikelse hos fostret.

Uppdaterat: 2017-10-04

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter