Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tenofoviralafenamid

Klassificering: 2

Preparat: Descovy, Genvoya, Odefsey, Symtuza, Vemlidy

ATC kod: J05AF13, J05AR, J05AR17, J05AR18, J05AR19, J05AR22

Substanser: tenofoviralafenamid, tenofoviralafenamidfumarat

Bedömning

Det är viktigt att infektion med HIV respektive hepatit B behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Tenofoviralafenamid kan ges till gravida om preparatet bedöms vara lämplig behandling. Det finns dock mer data för den närbesläktade substansen tenofovirdisoproxil.

Bakgrund

Tenofoviralafenamid är en prodrug till den aktiva substansen tenofovir. Läkemedlet används tillsammans med andra antiretrovirala medel vid HIV-infektion och vid kronisk hepatit B-virusinfektion, båda i sig allvarliga tillstånd under graviditeten då det finns risk att virus överförs från kvinnan till fostret/barnet. I djurförsök tycks inte tenofovir utöva någon fosterskadande effekt. Begränsade data finns dock över användning av tenofoviralafenamid under graviditet hos människa. Däremot finns relativt god erfarenhet av behandling med tenofovirdisoproxil utan att någon säkerställd negativ påverkan på fostret har setts [1-4].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns tio fall med exponering för tenofovir. Barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Silasi M, Cardenas I, Kwon JY, Racicot K, Aldo P, Mor G. Viral infections during pregnancy. Am J Reprod Immunol. 2015;73:199-213. PubMed
  2. Mofenson LM, Baggaley RC, Mameletzis I. Tenofovir disoproxil fumarate safety for women and their infants during pregnancy and breastfeeding. AIDS. 2017;31:213-232. PubMed
  3. Wang L, Kourtis AP, Ellington S, Legardy-Williams J, Bulterys M. Safety of tenofovir during pregnancy for the mother and fetus: a systematic review. Clin Infect Dis. 2013;57:1773-81. PubMed
  4. Greenup AJ, Tan PK, Nguyen V, Glass A, Davison S, Chatterjee U et al. Efficacy and safety of tenofovir disoproxil fumarate in pregnancy to prevent perinatal transmission of hepatitis B virus. J Hepatol. 2014;61:502-7. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter