Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Teriflunomid

Klassificering: 3

Preparat: Aubagio, AUBAGIO®

ATC kod: L04AA31

Substanser: teriflunomid

Bedömning

Teriflunomid ska inte användas av gravida kvinnor. Läkemedlet har orsakat fosterskador i djurförsök och erfarenheten av behandling under graviditet är begränsad. Om exponering skett i tidig graviditet, bör kvinnan remitteras till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Gemensamt för immunsuppressiva medel

Substansen ingår i en grupp av läkemedel som används vid många olika tillstånd, till exempel efter transplantation [1-4], vid reumatologiska och andra autoimmuna sjukdomar samt inom onkologin. Det är av yttersta vikt att behandling med dessa läkemedel sköts inom specialistvården och att graviditet under behandling planeras tillsammans med ansvarig läkare. För läkemedel som används vid allvarliga tillstånd är det viktigt att patienten är medveten om att det kan innebära en stor risk för fostret att avbryta behandlingen. Efter transplantation är exempelvis risken för fostret vid avstötning av transplantatet större än den eventuella fosterskadande effekten av läkemedlet [1-4].

Vid jämförelse mellan olika substanser är det viktigt att betona att indikationerna för de olika preparaten kan skilja sig markant åt. En skenbar skillnad i förlossningsutfall kan således snarare spegla olika sjukdomspanoraman än effekter av läkemedlen. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 946 barn vars mödrar har uppgivit användning av något immunsuppressivt preparat, steroider och cytostatika undantagna. Av dessa barn hade 44 (2,3%) någon missbildning mot 36 förväntade (2,1%), det vill säga en något, men inte signifikant, ökad frekvens.

Andelen barn som föddes för tidigt var dock avsevärt förhöjd (325 mot 120 förväntade). Andelarna av barn som var lätta för tiden (3,8% mot 2,7% förväntat), hade låg Apgarpoäng (2,4% mot 1,4% förväntat) och var dödfödda eller dog första veckan (18 barn mot 10-11 förväntat), var också klart förhöjda. Förmodligen är det förhållandevis dåliga förlossningsutfallet framförallt en effekt av de underliggande sjukdomstillstånden, och inte en effekt av medicineringen.

Då behandling med immunsuppressiva läkemedel under graviditeten kan påverka även barnets immunförsvar, bör vaccinering med levande vaccin under de första 6 levnadsmånaderna diskuteras med barnläkare. 

Specifikt om teriflunomid

Teriflunomid används för att behandla multipel skleros och utgör den aktiva metaboliten till läkemedlet leflunomid. Teriflunomid verkar genom att hämma det mitokondriella enzymet dihydroorotatdehydrogenas (DHODH), som krävs för syntes av pyrimidin. Hämningen av pyrimidinsyntesen skulle även kunna påverka fosterutvecklingen och substansen har orsakat missbildningar i djurförsök [5]. Erfarenheten av behandling av gravida kvinnor med teriflunomid eller modersubstansen leflunomid är begränsad [6-9]. Läkemedlet utsöndras mycket långsamt och det kan ta upp till två efter utsättning innan teriflunomid har eliminerats ur kroppen.

Uppdaterat: 2019-03-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Moritz MJ et al. Transplant Pregnancy Register International. 2016 Annual Report.
  2. Deshpande NA, Coscia LA, Gomez-Lobo V, Moritz MJ, Armenti VT. Pregnancy after solid organ transplantation: a guide for obstetric management. Rev Obstet Gynecol. 2013;6:116-25. PubMed
  3. Coscia LA, Constantinescu S, Moritz MJ, Frank AM, Ramirez CB, Maley WR et al. Report from the National Transplantation Pregnancy Registry (NTPR): outcomes of pregnancy after transplantation Clin Transpl. 2010;65-68. PubMed
  4. Armenti VT, Constantinescu S, Moritz MJ, Davison JM Pregnancy after transplantation. Transplantation Reviews 2008;22:223-240. PubMed
  5. EMA. Aubagio. CHMP Assessment Report 2013-06-27. http://goo.gl/EknRuL
  6. Lu E, Wang BW, Alwan S, Synnes A, Dahlgren L, Sadovnick AD et al. A review of safety-related pregnancy data surrounding the oral disease-modifying drugs for multiple sclerosis. CNS Drugs. 2014;28:89-94. PubMed
  7. Weber-Schoendorfer C, Beck E, Tissen-Diabaté T, Schaefer C. Leflunomide - A human teratogen? A still not answered question An evaluation of the German Embryotox pharmacovigilance database. Reprod Toxicol. 2017;71:101-107. PubMed
  8. Chambers CD, Johnson DL, Robinson LK, Braddock SR, Xu R, Lopez-Jimenez J, et al. Birth outcomes in women who have taken leflunomide during pregnancy. Arthritis Rheum 2010;62:1494-503. PubMed
  9. Bérard A, Zhao JP, Shui I, Colilla S. Leflunomide use during pregnancy and the risk of adverse pregnancy outcomes. Ann Rheum Dis. 2018;77(4):500-509. PubMed

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter