Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tikagrelor

Klassificering: 2

Preparat: Brilique

ATC kod: B01AC24

Substanser: tikagrelor

Bedömning

Behandling med tikagrelor bör undvikas under graviditet, om det är möjligt ur kvinnans synvinkel. Erfarenheten av sådan användning är obetydlig och höga doser har i djurförsök visat negativ påverkan på fosterutvecklingen. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Tikagrelor är en trombocytaggregationshämmare. Läkemedlet ges tillsammans med acetylsalicylsyra för prevention av aterotrombotiska händelser hos patienter med akut kranskärlssjukdom. Det finns sparsamt med data över användning av tikagrelor under graviditet [1]. Djurförsök har visat reproduktionseffekter i form av framför allt sänkt vitalitet och tillväxthämning hos de nyfödda. Fynden har setts vid högre doser än de kliniskt rekommenderade och relevansen för människa är oklar.

Vid behandling med tikagrelor under sen graviditet finns det, liksom för andra trombocytaggregationshämmare, möjligtvis ökad risk för blödning hos fostret.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast två barn vars mödrar uppgett exponering för tikagrelor i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos, men ett var för tidigt fött.

Uppdaterat: 2018-07-24

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Verbruggen M, Mannaerts D, Muys J, Jacquemyn Y. Use of ticagrelor in human pregnancy, the first experience. BMJ Case Rep. 2015;1-2. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter