Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tioguanin

Klassificering: 3

Preparat: Lanvis, Lanvis®

ATC kod: L01BB03

Substanser: tioguanin

Bedömning

Behandling med tioguanin under graviditet bör undvikas och endast ges på strikt indikation, men om exponering skett i första trimestern är risken för fosterskada troligen måttlig. Om sådan exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Graviditet som inträffat efter avslutad behandling med tioguanin är troligen inte förenad med några stora risker.

Bakgrund

Tioguanin är en purinanalog som används vid malignitet. Erfarenheterna är begränsade av användning under graviditet, men riskerna för fosterskada tycks vara relativt låga för att gälla ett cytostatiskt verksamt läkemedel. I en sammanställning av nio exponerade foster uppvisade endast ett en missbildning och sambandet i detta fall var tveksamt.

Baserat på verkningsmekanismen, anses tioguanin ha mutagen potential. Det skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Risken är troligen liten, men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med uppgiven exponering för tioguanin. Barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-10-07

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Schardein JL. Chemically Induced Birth Defects. Marcel Dekker Inc., New York and Basel. 1985.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter