Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tiopental

Klassificering: 2

Preparat: Pentocur, Pentothal Natrium, Pentothal® Natrium, Thiopental Inresa, Thiopental VUAB, Tiopental Ebb, Trapanal

ATC kod: N01AF03

Substanser: tiopental, tiopentalnatrium

Bedömning

Rädsla för fosterskador bör inte påverka användningen av tiopental som narkosmedel i tidig graviditet, då det inte finns någon säkerställd ökad risk för fosterskador efter operationer under allmän narkos. Om narkos givits under graviditetsveckorna 4-5 kan möjligen riktad ultraljudsundersökning med avseende på neuralrörsdefekter erbjudas vid lämplig tidpunkt.

Bakgrund

Undersökningar av barn till kvinnor, som under första trimestern genomgått operationer med allmän narkos, har inte kunnat påvisa någon ökad risk för missbildningar. Endast vid operation i mycket tidig graviditet (vecka 4-5) har möjligheten av en ökad risk (c:a 1%) för neuralrörsdefekter diskuterats men aldrig bekräftats.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 199 barn vars mödrar uppgivit exponering för anestesi av något slag i tidig graviditet. Fyra barn hade någon missbildningsdiagnos (4 förväntade). Ett barn hade hydronefros, två barn hade en ventrikelseptumdefekt och ett hade hypospadi.

Vid användning i samband med förlossningen kan narkosmedel ge övergående påverkan på andningen hos barnen.

Tiopental är ett ultrakortverkande barbiturat som används för intravenös narkos. Visserligen har länge en diskussion förts om barbiturat kan ha fosterskadande effekter hos människa, men att en behandling i samband med en operation med ett kortverkande barbiturat skulle kunna vara fosterskadande är ytterst osannolikt.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen narkosmedel är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för tiopental var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-17

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Källén B, Mazze RI. Neural tube defects and first trimester operations. Teratology 1990;41:717-20. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.