Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tiotropiumbromid

Klassificering: 2

Preparat: Braltus, Spiolto Respimat, Spiriva, Spiriva Respimat, Spiriva®

ATC kod: R03AL06, R03BB04

Substanser: tiotropium, tiotropiumbromid, tiotropiumbromidmonohydrat

Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av obstruktiv lungsjukdom under graviditeten. Erfarenheten av tiotropium är ringa men det finns inget som tyder på att läkemedlet skulle ha negativ fosterpåverkan. Behandlingen kan därför fortsätta under graviditeten, enligt ordination.

Bakgrund

Tiotropium är en bronkdilaterare som främst används vid kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 18 fall med denna exponering. Ett av barnen hade en  hjärtmissbildningsdiagnos – Fallots tetrad.

Uppdaterat: 2016-10-31

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Garne E, Hansen AV, Morris J, Zaupper L, Addor MC, Barisic I et al. Use of asthma medication during pregnancy and risk of specific congenital anomalies: A European case-malformed control study. J Allergy Clin Immunol. 2015;136:1496-1502e7. PubMed
  2. Källén B. The safety of asthma medications during pregnancy. Expert Opin Drug Saf 2007;6:15-26. PubMed
  3. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 3: Congenital malformations in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:383-8. PubMed
  4. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 2: Infant characteristics excluding congenital malformations. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:375-81. PubMed
  5. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 1: Maternal characteristics, pregnancy and delivery complications. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:363-73. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.