Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tobramycin

Klassificering: 2

Preparat: Nebcina®, Tobi, Tobi®, TOBI® Podhaler®

ATC kod: J01GB01

Substanser: tobramycin, tobramycinsulfat

Bedömning

Aminoglykosider skall undvikas under andra och tredje trimestern, då man inte kan utesluta en risk för påverkan på barnets hörsel. Vid inhalationsbehandling är en eventuell påverkan på fostret troligen mindre då den systemiska absorptionen är betydligt lägre än vid administrering parenteralt. Om exponering skett i tidig graviditet, är en eventuella riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Problemet med aminoglykosider är den potentiella ototoxiska effekten på fostret som beskrivits med streptomycin, dihydrostreptomycin och kanamycin. Såväl hörselskador som vestibularisskador har rapporterats. Risken vid exponering under sen graviditet har skattats till 8-10 procent. Ototoxiska skador har också setts vid behandling av vuxna.

De nu använda aminoglykosiderna, förutom streptomycin, har inte visats ha fetal ototoxicitet men bland annat vestibularisskador förekommer hos behandlade vuxna patienter. Därmed kan kan man inte helt utesluta att fetal ototoxicitet kan förekomma.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns fem barn vars mödrar rapporterat användning av aminoglykosider i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos men en eventuell hörselskada skulle tidigare inte ha registrerats i nyföddhetsperioden.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn vars moder rapporterat användning av tobramycin systemiskt eller som inhalation.

Tobramycin finns också som ögondroppar, se detta dokument.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen aminoglykosider är från 2017-04-01. Den individuella uppgiften för tobramycin var aktuell 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Schardein JL. Chemically Induced Birth Defects. Marcel Dekker Inc., New York and Basel. 1985.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter