Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Trabektedin

Klassificering: 3

Preparat: Yondelis

ATC kod: L01CX01

Substanser: trabektedin

Bedömning

Trabektedin skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt och om likvärdiga behandlingsalternativ saknas. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för att diskutera graviditetens fortsatta handläggning. Om exponering skett före eller kring konception kan det finnas skäl att föreslå vidare fosterdiagnostik. Om behandling sker under slutet av graviditeten skall den nyfödde följas upp beträffande trabektedins allvarliga biverkningar.

Bakgrund

Trabektedin är en tetrahydrokinolin med en ny mekanism för tumörhämning. Den ändrar den steriska konfigurationen av DNA-strängen vilket påverkar flera transkriptionsfaktorer, DNA-bindande proteiner och DNA-reparationsvägar. Trabektedin är avsett för behandling av framskridet mjukdelssarkom vid terapisvikt med annan kemoterapi. Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med trabektedin finns inte. I djurförsök uppges substansen ha reproduktionstoxikologiska effekter inklusive teratogena och genotoxiska egenskaper.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2017-10-04

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter