Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Treprostinil

Klassificering: 2

Preparat: Remodulin, Tyvaso

ATC kod: B01AC21

Substanser: treprostinil

Bedömning

Erfarenhet av användning av treprostinil under graviditet saknas till stor del och substansen bör därför användas endast på strikt indikation, som pulmonell hypertension, av specialist med erfarenhet av sådan behandling. Om exponering skett i tidig graviditet är dock den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor, att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Treprostinil är en prostacyklinanalog som har trombocytaggregationshämmande och vasodilaterande effekt med användning vid pulmonell hypertension. Endast någon enstaka fallrapport av användning under graviditet, har återfunnits i litteraturen [1]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-10-03

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Rosengarten D, Kramer R. Pregnancy in a woman with pulmonary hypertension: favorable outcome with intravenous treprostinil. Clin Exp Obstet Gynecol. 2015;42:390-1. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter