Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tretinoin – lokalt

Klassificering: 2

Preparat: Aberela®, Acnatac

ATC kod: D10AD01, D10AF51

Substanser: tretinoin

Bedömning

Troligen innebär lokal behandling med tretinoin ingen risk för fosterskada men för säkerhets skull ska exponering under graviditetens första trimester undvikas. Om kvinnan ändå har använt tretinoin lokalt i tidig graviditet, är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Tretinoin är en retinoid som har starkt fosterskadande effekt i djurförsök och som vid systemisk tillförsel förväntas vara teratogent också hos människa med effekter liknande de som ses med medlet isotretinoin.

Vid lokal användning av tretinoin tycks dock absorptionen vara obetydlig och den fysiologiska nivån av tretinoin verkar inte påverkas [1]. Det är därför inte sannolikt att lokal behandling kan ha en teratogen effekt. Tillgängliga studier tyder inte heller på någon överrisk för teratogen påverkan [1-4]. Enstaka fallrapporter finns dock över misstänkt samband mellan lokalbehandling med tretinoin och födsel av skadat barn men större sammanställningar kan inte påvisa något samband [1].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 37 barn vars mödrar uppgivit användning av tretinoin lokalt i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-11-14

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Kaplan YC, Ozsarfati J, Etwel F, Nickel C, Nulman I, Koren G. Pregnancy outcomes following first-trimester exposure to topical retinoids: a systematic review and meta-analysis. Br J Dermatol. 2015;173:1132-41. PubMed
  2. Loureiro KD, Kao KK, Jones KL, Alvarado S, Chavez C, Dick L et al. Minor malformations characteristic of the retinoic acid embryopathy and other birth outcomes in children of women exposed to topical tretinoin during early pregnancy. Am J Med Genet A 2005;136:117-21. PubMed
  3. Shapiro L, Pastuszak A, Curto G et al. Safety of first-trimester exposure to topical tretinoin: prospective cohort study. Lancet 1997;350:1143-4. PubMed
  4. Jick SS, Terris BZ, Jick H. First trimester topical tretinoin and congenital disorders. Lancet 1993;341:1181-2. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter