Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Trimetoprim

Klassificering: 2

Preparat: Bactrim®, Bactrim® forte, Cotrim-ratiopharm, Eusaprim®, Eusaprim® forte, Idotrim, Idotrim®, Polytrim, Trimesolphar, Trimetoprim Meda

ATC kod: J01EA01, J01EE01, S01AA30

Substanser: kotrimoxazol, trimetoprim

Bedömning

Preparat innehållande trimetoprim bör undvikas i tidig graviditet. Om det anses nödvändigt att använda dem under första trimestern bör supplementering med folsyra ske. Om exponering skett i tidig graviditet är den eventuella riskökningen förmodligen inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro. En riktad ultraljudsundersökning kan dock vara motiverad. Användning av trimetoprim som ögondroppar i normal dosering kan knappast påverka fostret.

Sulfahaltiga preparat bör inte användas under sista månaden före väntad förlossning på grund av risken för kärnikterus.

Bakgrund

Det finns relativt begränsat med litteratur över användning av trimetoprim eller kombinationen av trimetoprim och sulfa under tidig graviditet och risk för fosterskador. Men av tillgänglig information finns ingen orsak att tro att det finns någon hög risk för missbildningar [1-5]. I några arbeten har man hävdat att det finns en fosterskaderisk med bland annat ökad risk för neuralrörsdefekter och multipelt skadade barn, men detta baseras på små och/eller delvis osäkra material [2-4]. En större nordamerikansk registerstudie visade ingen ökad risk för missbildningar med kombinationen trimetoprim-sulfa [1].

Ett par studier har indikerat att trimetoprim skulle kunna öka risken för missfall vid användning under tidig graviditet [6,7]. Resultaten ska dock tolkas med viss försiktighet, då andra orsaker än trimetoprimbehandlingen kan ligga bakom fynden.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1117 barn vars mödrar rapporterat användning av trimetoprim. Av dem hade 26 någon missbildning (2,3%), mot 23-24 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen får således anses vara normal. Det finns inga fall av neuralrörsdefekter (se stycket ovan).

Dock finns det flera barn med relativt allvarliga missbildningar: ett barn hade agenes av corpus callosum, två hade en extremitetsreduktion, tre barn hade läppgomspalt och ett barn gomspalt, ett barn hade en kombination av tunntarmsatresi, hydronefros och lungartärmissbildning, ett barn hade ösofagusatresi, två hade ventrikelseptumdefekt, ett hade pulmonalisstenos, två hade hydronefros, sex hypospadi, och ett barn hade diagnosen epispadi. Man kan ännu inte säga om dessa missbildningar är kausalt relaterade till användningen av trimetoprimhaltiga preparat men fynden ger orsak till viss försiktighet.

Trimetoprim finns även som ögondroppar. Normal dosering av ögondropparna ger endast låga plasmakoncentrationer, vilket knappast kan påverka fostret.

Uppdaterat: 2019-03-30

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Hansen C, Andrade SE, Freiman H, Dublin S, Haffenreffer K, Cooper WO et al. Trimethoprim-sulfonamide use during the first trimester of pregnancy and the risk of congenital anomalies. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2016;25:170-8. PubMed
  2. Hernandez-Diaz S, Werler MM, Walker AM, Mitchell AA. Folic acid antagonists during pregnancy and the risk of birth defect. N Engl J Med 2000;343:1608-24. PubMed
  3. Hernandez-Diaz S, Werler MM, Walker AM, Mitchell AA. Neural tube defects in relation to use of folic-acid antagonists during pregnancy. Am J Epidemiol 2001;153:961-8. PubMed
  4. Czeizel AE, Rockenbauer M, Sorensen HT, Olsen J. The teratogenic risk of trimethoprim-sulfonamides: A population based case-control study. Reprod Toxicol 2001;15:637-46. PubMed
  5. Czeizel A. A case-control analysis of the teratogenic effects of co-trimoxazole. Reprod Toxicol 1990;4:305-13. PubMed
  6. Muanda FT, Sheehy O, Bérard A. Use of trimethoprim-sulfamethoxazole during pregnancy and risk of spontaneous abortion: a nested case control study. Br J Clin Pharmacol. 2018;84(6):1198-1205. PubMed
  7. Andersen JT, Petersen M, Jimenez-Solem E, Broedbaek K, Andersen EW, Andersen NL et al. Trimethoprim use in early pregnancy and the risk of miscarriage: a register-based nationwide cohort study. Epidemiol Infect. 2013;141(8):1749-55. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.